Oscilátory: MACD, RSI, CCI, stochastics Ako-investovat.sk .


Oscilátory jsou při technické analýze stejně jako klouzavé průměry velmi rozšířené. Mají podobu čar, které jsou zakresleny pod cenovým grafem dané akce. Oscilátory dostaly svůj název proto, že jejich hodnoty oscilují v určitém pásmu a podle toho, kde se v tomto pásmu právě nacházejí, analyzuje situaci na trhu. Typický oscilátor se pohybuje ve tvaru sinusoidy mezi svými dvěma extrémy. Existuje velké množství oscilátorů, z nichž mnohé jsou si velmi podobné. V tomto článku se budeme zabývat těmi nejznámějšími.

Účel a využití

Oscilátory se primárně využívají jako předvídavé (leading) indikátory, takže jejich cílem je upozornit na možný příchod konce, resp. obrat trendu. Ten se zjišťuje podle současné hodnoty oscilátoru, jakož i trendu jeho vývoje. Hodnota oscilátoru totiž ve většině případů určuje momentální sílu trendu. Pokud tato hodnota stoupá, trend získává dynamiku a sílí – a naopak, pokud tato hodnota klesá, trend slábne, cena se mění pomaleji, což může předznamenávat změnu jeho směru v blízké budoucnosti.

Kromě toho se oscilátory využívají i pro detekci nerovnoměrného vývoje na trhu. Například, pokud trh roste příliš rychle, oscilátor se dostane na úroveň, která signalizuje, že trh je překoupený (overbought). Tehdy cena na trhu roste příliš rychle ve srovnání s předchozím (historickým) vývojem. Je vysoce pravděpodobné, že takto strmě rostoucí trh čeká v nejbližší době krátkodobá korekce nebo alespoň zastavení růstu ceny a zmírňování tempa na nějakou dobu. Obdobně pokud se indikátor dostane do zóny přeprodeji (oversold), cena padá příliš rychle a předpokládá se, že bude následovat zastavení jejího přepadu, případně změna trendu a začátek růstu.

Třetím důležitým využitím oscilátorů je to, že se na nich dají najít divergence (rozpory) ve vývoji např. mezi cenou a objemem nebo mezi rychlostí růstu ceny za určité období. Například pokud cena dosáhne vrcholu, který je vyšší než ten předchozí, ale současně oscilátor MACD (udává rozdíl mezi klouzavými průměry z ceny za různá časová období) se zastaví na nižší úrovni než při předchozím vrcholu, jedná se o medvědí divergenci, která mluví o tom, že dynamika růstu ceny se snižuje a trendu „dochází dech“. Tato odlišnost obvykle předznamenává začátek klesajícího trendu.

Obchodní signály

Obchodních signálů existuje u oscilátorů několik typů. Nejčastěji se pro generování signálů používá situace, kdy se daný oscilátor dostane do pásma překoupenosti nebo přeprodanosti. Toto pásmo je určeno pro určitou číselnou hodnotu, kterou si však obchodníci často přizpůsobují trhu a svým preferencím. Tak například, pokud se Relative strength index (RSI) dostane nad hodnotu 70, mluví to o tom, že trh je překoupený a obchodníkovi tím dává signál, aby uzavíral dlouhé pozice a případně začal s krátkými prodeji.

Naopak pokud se RSI dostane pod hodnotu 30, jedná se o trh přeprodaný a obchodníci začnou uzavírat krátké pozice a nakupovat. Přitom platí, že většina obchodníků proti trendu začne obchodovat až poté, co se RSI dostane na úroveň překoupený / přeprodaný podruhé. Je to z toho důvodu, že i oscilátory občas poskytují falešné signály. Jejich množství se ale dá snížit posunutím kritické hodnoty (např. u RSI nebudu zohledňovat prolomení nad 70 a pod 30, ale řekněme pouze nad 80 a pod 20 bodů). Tím se ale snižuje i počet celkově generovaných signálů a takový systém informuje o změně trendu později. Kromě toho se u oscilátorů vytváří známé grafické formace jako dvojitý vrchol, hlava a ramena apod. Techničtí analytici data z oscilátorů analyzují například i prostřednictvím trendových čar.

Dalším populárním signálem na otevření pozice je překonání střední hodnoty oscilátoru – v tomto případě se oscilátor „objeví v minulosti“ na druhou polovinu jeho číselného spektra. Platí, že pokud je oscilátor nad střední hodnotou (ale ještě není v pásmu překoupený), signalizuje tím pokračování býčího trhu. Pokud je naopak pod střední hodnotou (ale ještě není v pásmu přeprodání), mluví to o tom, že pravděpodobně bude pokračovat medvědí trh, a tudíž nastane pokles ceny. Tak například MACD má jako střední hodnotu nulu. V případě, že např. MACD klesne z hodnoty 1 na hodnotu -1, dává tím signál, že růst ceny bude na jistý čas nahrazen krátkodobým poklesem. Obchodník proto otevře krátké pozice. Naopak, když MACD po čase stoupne na hodnotu 0,3, protne tím opět střední hodnotu a dává signál k zaujetí dlouhé pozice. Při používání tohoto typu signálu se však doporučuje nezajímat se o pozice proti směru hlavního (dlouhodobého) trendu (Murphy).

Posledním způsobem využití oscilátorů je již zmiňované nalezení divergence. V tomto případě nám ale oscilátor negeneruje jednoznačně čas, kdy na trh vstoupit nebo z něj vystoupit, takže obchodní signál je třeba čerpat z jiných indikátorů (např. pohyblivé průměry) nebo grafových formací.

Výhody a nevýhody

Oscilátory jsou nejspolehlivější v obdobích, kdy na trhu není jednoznačný trend, tj. ceny se pohybují v určitém pásmu mezi supportem (podporou) a resistance (odporem), které se jim nedaří prolomit. V takovém prostředí poskytují oscilátory velmi přesné nákupní a prodejní signály prostřednictvím signálů o přeprodaný a překoupený trhu.

Problémy však nastanou, když se trh pohne určitým směrem, přijde k prolomení supportu, resp. resistance a na trhu vznikne trend. Tehdy většina oscilátorů poskytuje signály o tom, že trh je přeprodaný nebo překoupený. Tyto signály ale zůstávají trhem nepovšimnuty a hodnoty oscilátoru se udrží v extrémních pásmech po delší dobu. Tento vývoj může některé obchodníky zaskočit a způsobit jim ztráty. Proto se doporučuje, aby v případě prolomení odporu nebo podpory a vzniku nového trendu byly oscilátory na začátku zcela ignorovány. Později pak – a hlavně ke konci trendu – se však oscilátory opět vyplatí sledovat, protože poskytují cenné informace o možných divergencích v rámci trendu, a tedy pomáhají předpovídat dobu jeho obratu prostřednictvím zjištěného stavu přeprodáný / překoupený. Platí, že čím pozdější fáze trendu na trhu je, tím oscilátory fungují lépe.

Typy oscilátorů

Moving Average Convergence / Divergence (MACD)

MACD je široce využívaný indikátor, který následuje trend (trend-following). Kombinuje v sobě vlastnosti klouzavého průměru a oscilátoru. Zobrazuje rozdíl mezi několika exponenciálními klouzavými průměry. Nejčastěji se ve výpočtu používají 9 -, 12 – a 26 – denní průměr, ale většina softwaru umožňuje navolit si vlastní období. MACD se standardně skládá ze dvou čar:

  • MACD čára = (12ti denní exponenciální průměr cen) – (26ti denní exponenciální průměr cen)
  • Signální čára = 9ti denní exponenciální průměr hodnot MACD MACD čára je rychlejší a poskytuje obchodní signály přetnut signální čáry

Pokud MACD protne signální čáru směrem nahoru, je to nákupní signál.Prodejní signál představuje přetnutí MACD čáry směrem dolů. Navíc pokud se čára MACD dostane ze záporných hodnot nad nulu, je to nákupní signál a pokud se dostane z kladných hodnot pod nulu, je to prodejní signál. Navíc, příliš rychlý růst (pokles) MACD oproti historickým hodnotám, se považuje za vznik překoupené (přeprodané) situace, a tedy za prodejní (nákupní) signál. Protože hodnoty tohoto indikátoru na rozdíl od jiných oscilátorů nejsou standardizovány, není jednoznačně určeno, jakou hodnotu musí MACD dosáhnout, aby ho bylo možné považovat za překoupený / přeprodaný. Proto ho musíme srovnávat s jeho hodnotami z minulosti.

V poslední době se MACD zobrazuje i jako histogram – sloupcový graf, který neobsahuje čáru MACD ani signální čáru, ale pouze rozdíl mezi nimi. Toto zobrazení má tu výhodu, že je na něm mnohem snazší spatřit případné rozdíly mezi cenou a MACD. Kromě toho poskytuje nákupní signál při přetnutí nad nulu a prodejní signál při přetnutí pod nulu, přičemž tyto signály představují přesně ta místa, kde se dvě čáry tvořící MACD protínají, a tedy obchodníkům usnadňují situaci.

Relative strength index (RSI)

RSI je oscilátor, který měří míru růstu nebo poklesu ceny akcie za určité období a následně generuje obchodní signály při dosažení úrovně překoupenosti / přeprodejnosti. Jeho autorem je známý analytik Welles Wilder.

Vzorec pro výpočet RSI je: RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

Kde: RS = (průměrný denní růst ceny / průměrný denní pokles ceny) Při výpočtu se většinou používá perioda 14 dní. Čím kratší periodu totiž vezmeme, tím citlivější je RSI na změny ceny, což vede ke zvýšení množství falešných signálů. Takže, pokud chceme vypočítat RS, musíme si sečíst, o kolik bodů cena dohromady během ziskových dnů rostla a vydělit ji celkovým počtem dní (14).

Výhodou RSI oproti jiným podobným oscilátorům je, že je standardizovaný, a tedy může dosáhnout pouze hodnoty mezi 0 a 100. Z toho důvodu je u RSI snadné určit, kdy nastává stav přeprodeje nebo překoupenosti, a tedy nastává odpovídající obchodní signál. Doporučené jsou hodnoty nad 70 a pod 30, ale někteří obchodníci berou jako překoupený trh až od hodnoty 80 a jako přeprodaný až při hodnotě pod 20. Kromě toho se RSI používá i na hledání divergencí. V případě, že RSI se pohybuje jiným směrem než cena, je pravděpodobné, že přijde k brzké změně trendu. Kromě toho se někdy za signál považuje i přetnutí střední hodnoty 50.Commodity Channel Index (CCI)

CCI byl původně vyvinut začátkem 80. let pro použití při obchodování komoditních futures. Dnes se však stále častěji používá i u akcí nebo u obchodování měnových párů. CCI vypočítáme takto: CCI = (cena-jednoduchý klouzavý průměr) / (0.015 * směrodatná odchylka průměru).

Ve většině případů se při výpočtu používá konečná cena (resp. při menším časovém rozsahu aktuální cena kótovaná na trhu), ale například na Forexu se používá tzv. typická cena, tj. součet denního maxima, minima a konečné ceny vydělený 3. Průměr se většinou bere za období 14 dnů, přičemž opět platí, že čím kratší období průměr zohledňuje, tím je citlivější a poskytuje více signálů. Konstanta 0,015 je ve vzorci proto, aby hodnoty vykazované vzorcem byly „opticky hezčí“ a lépe se četli.Normální hodnoty CCI se pohybují mezi -100 a 100. Autor indikátoru Donald Lambert doporučil nakupovat, když se hodnota CCI dostane nad 100 a prodávat když se CCI dostane pod -100. Většina obchodníků ale využívá CCI úplně opačným způsobem – při hodnotách nad 100 trh považují za překoupený a prodávají. Při hodnotách pod -100 ho zase vidí jako přeprodaný, a tedy nakupují. Kromě toho se také CCI hodí na hledání divergencí (CCI by měl mít stejný vývoj jako cena, jinak nastává divergence).

Stochastics

Tento oscilátor je založen na faktu, že pokud ceny na trhu rostou, tak konečné ceny za každý den bývají blízko k horní hranici cenového spektra. Naopak, pokud ceny klesají, konečné ceny bývají blízko spodní hranici cenového spektra.

Účelem tohoto indikátoru je určit, kde se aktuální cena nachází vzhledem k cenové spektrum za posledních několik dní (standardně 14). Na to používají dvě čáry, které ho tvoří:

  • Čára % K = 100 * [(nejnovější konečná cena – nejnižší minimum za posledních 14 dní) / (nejvyšší maximum za posledních 14 dní – nejnižší minimum za posledních 14 dní)
  • Čára % D = 3-denní jednoduchý klouzavý průměr z hodnot čáry % K

V případě, že si zvolíme nižší časový úsek, tak hodnoty za posledních 14 dní nahradíme např. hodnotami za posledních 14 hodin, minut apod. Zde popsaná verze se nazývá fast stochastics.

Existuje ještě i verze slow stochastics, kterou získáme tak, že z obou čar uděláme aritmetické průměry za určitý počet dní, a tedy získáme dvě čáry, které budou méně citlivé a generují méně signálů. Jejich průběh je však velmi podobný. Existuje ještě i verze full stochastics, při které se používají až 3 čáry. Čára % K (fast) se vypočítá stejným způsobem jako při fast stochastics (vzorec uvedený nahoře). Dále vypočítáme čáru % K (full), která bude jednoduchým aritmetickým průměrem čáry % K (fast) za určité období. Nakonec ještě přidáme čáru % D (full), která je jednoduchým aritmetickým průměrem čáry % K (full). Všechny verze stochastics fungují stejně.Stochastics nabývá hodnot mezi 0 a 100. V případě, že se hodnota dostane nad 80, nastává stav překoupení a představuje to prodejní signál. Nákupní signál představuje pád hodnoty pod 20 (přeprodaný trh).

Dalším užitečným zdrojem signálů jsou rozdíly mezi cenou a čarou % D. Ty jsou nejspolehlivější, pokud nastanou právě tehdy, když je stochastics v přeprodaném nebo překoupeném teritoriu. Posledním způsobem, jak je možné využít stochastics, je obchodování podle přetnutí se jednotlivých čar. Pokud čára % K protne přímku % D směrem nahoru, jedná se o nákupní signál a naopak, pokud se tak stane směrem dolů, jde o prodejní signál.

Grafy: Finviz.com

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Martin Baláž 18.11.2009

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (4)

Související články

Backtesty indikátorů

monday
23.04.2012
Trading | martin.balaz

Technická analýza – úvod

friday
30.03.2012
Trading | martin.balaz

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)