Jak investuje Warren Buffett? Ako-investovat.sk .


Ačkoliv o Warrenu Buffettovi a jeho investičním stylu bylo psaných mnoho článků, pouze málo z nich se zaměřovalo na důkladnou empirickou analýzu, která by vysvětlila jeho výkonnost. Buffettova reputace je pozoruhodná v mnoha ohledech. Jak působivě však vyznívá výkonnost holdingu Berkshire Hathaway ve srovnání s jinými akciemi nebo podílovými fondy? Co stojí za jeho úspěchem?

Buffettova výkonnost

Výkonnost Warrena Buffetta je vskutku mimořádná. Dolar investovaný do Berkshire Hathaway v listopadu 1976 by ​​měl na konci roku 2011 hodnotu více než 1500 dolarů. Průměrný roční růst v daném období byl 19 % nad bezrizikovou úrokovou mírou krátkodobých vládních dluhopisů (T-Bills), což značně převyšuje průměrnou výnosnost akciového trhu na úrovni 6,1 %. Akcie Berkshire Hathaway však nesou také vyšší riziko. S volatilitou na úrovni 24,9 % převyšují volatilitu trhu rovnou 15,8 %. Rizikovost se například projevila mezi roky 1998 a 2000 kdy ztratily 44 % své tržní hodnoty, zatímco celkový akciový trh získal 32 %

Přesto tyto akcie vykazují relativně vysoký výnos vzhledem k riziku. Jejich Sharpe ratio je rovný 19 % / 24,9 % = 0,76, téměř dvojnásobek Sharpe ratio akciového trhu rovný 0,39. Sharpe ratio je měřítkem výkonnosti, který bere v úvahu rizikový profil investice. Jde o průměrnou výkonnost aktiva nad úrovní výnosu bezrizikového aktiva. Čím vyšší je tento ukazatel, tím lepší je výkonnost portfolia upravená o rizikovost. Je to indikátor absolutního výnosu bez nutnosti stanovení srovnávacího indexu. Při počítání takzvaného informačního koeficientu dostaneme výsledek 0,66. Information ratio měří průměrný dosažený výnos (ve srovnání s benchmarkem), upravený o relativní míru rizika. Jinak řečeno, je to poměr průměrně dosaženého výnosu oproti odchylce od indexu.

Přestože oba ukazatele dosahují vysoké hodnoty, nejsou tak vysoké, jak by si mnoho investorů představovalo. Mnoho asset managerů tvrdí, že jsou schopni dosáhnout Sharpe ratio vyšší než 1 či 2. Třeba si však uvědomit, že Berkshire Hathaway dosahuje tyto hodnoty za období více než 30 let. Následující tabulky ukazují jeho výkonnost v porovnání s ostatními instrumenty na trhu.

Tabulka 1 – Sharpe ratio; Buffett vs. Podílové fondy a akcie různé životnostiTabulka 2 - Information ratio; Buffett vs. Podílové fondy a akcie různé životnostiBuffettův pákový efekt

Vysoké výnosy Berkshire Hathaway pocházejí současně z vysokého Sharpe koeficientu a schopnosti investovat vypůjčené peníze s rizikem za účelem dosažení vysokých zisků. Jak velkou páku (ang. Leverage) Berkshire používá? Z jakých zdrojů bere peníze, za jakých podmínek a za jakou cenu? Pro zodpovězení dané otázky si představme velmi zjednodušenou rozvahu společnosti.Leverage (L) pak můžeme spočítat jako L = (Celková aktiva-Hotovost) / VK. Na základě tržních a účetních hodnot použitých ve výpočtu dostáváme páku 1,6:1. Nejedná se tedy o zanedbatelné číslo. Velikost páky může objasnit proč akcie Berkshire vykazují vysokou volatilitu navzdory uzavírání relativně stabilních obchodů. Díky této páce je možné částečně vysvětlit způsob, jakým Buffett poráží trh. Pokud bychom danou páku použili na celý trh, dosáhneme výkon kolem 10 %, což je však stále daleko za 19 % Berkshire Hathaway.

Cizí prostředky na investice si přitom Buffett Může dovolit docela levně. Berkshire těží ze svého vysokého ratingu. Jeho dluhy měly mezi lety 1989 a 2009 Hodnocení AAA. Dalším, poměrně neobvyklým, způsobem financování jsou prostředky z pojištění. Společnosti působící v pojišťovací a zajišťovací činnosti (kromě Berkshire Hathaway podobně funguje i Fairfax Financial) mají významnou výhodu ve smyslu přístupu k levným a dlouhodobým penězům. Prostředky z pojistného či pojistného získávají okamžitě, přičemž výplata pojistného plnění je nejistá, případně nastává s časovým zpožděním měsíců až let. Během této doby je možné využít značnou část získaných prostředků pro jiné účely, v případě Berkshire na investování. Odhaduje se, že až 36% závazků společnosti pochází z této činnosti. Při pohledu na výkazy holdingu je zřejmý další původ financování Buffettova aktivit. Využívá totiž daňové odpočty díky zrychlených odpisů majetku. Dolar zaplacený na daních v budoucnosti je totiž stejný jako ten dnešní (závazek nenese žádný úrok), avšak dnes ušetřené peníze je možné investovat.

Rozbor Berkshire: Veřejné akcie vs. Privátní společnosti

Celkový výnos společnosti je tvořen výkonností akcií veřejně obchodovaných subjektů, výkonností společností v rámci holdingu a také použité páky. Zatímco výnos z obchodovaných společností měří Buffettovou schopnost výběru investičních instrumentů, výnos privátních společností měří jeho úspěch v pozici manažera.

Pro měření Buffettovy schopnosti obchodovat vytvořila skupina autorů studie Buffett's Alpha investiční portfolio podle vzoru Berkshire Hathaway a následně zkonstruovali měsíční časové řady tržních hodnot všech akcií držených Berkshire a také výnosnost tohoto portfolia. Hodnota privátních společnosti v rámci holdingu není měřitelná přímo, výpočet vychází z rozdílu celkových aktiv, obchodovaných akcií a hotovosti. Ze změny této hodnoty se vypočítá výnosnost daných společností. Následující tabulka uvádí dosažené výsledky:Obě složky Buffettova majetku svými výnosy převyšovaly tržné hodnoty. Vidíme, že obchodované akcie mají vyšší Sharpe ratio, což poukazuje na to, že Buffettova schopnosti spočívají více ve výběru akcií jako v manažerské činnosti. Celkový výnos Berkshire je ještě mnohem vyšší, protože není jen váženým průměrem těchto skupin majetku, ale je také násobený použitou pákou.

Průměrný podíl majetku v privátních společnostech holdingu Berkshire je 63 %, zbylých 37 % je investováno v obchodovaných akciích. Tato čísla se v době změnili; na začátku 80-tych let tvořily privátní společnosti 20 %, v roce 2011 více než 80 %. Proč se však Buffett stále zaměřuje i na tyto společnosti, pojistné a zajistné činnost, když mu obchodované akcie přinášejí vyšší výnosy a tedy jeho schopnosti z něj dělají lepšího investora jako manažera? Jedním důvodem může být struktura majetku v Berkshire, která mu takto poskytuje stálý zdroj financování, díky čemuž může násobit své obchody pákovým efektem.

Buffettova Alfa a investiční styl: Jaký typ akcí?

Viděli jsme, že Buffettův úspěch spočívá ve správném výběru akcií a úspěšném používání páky. Avšak jak vybírá akcie? Při hledání odpovědi jsme vycházeli z následujícího:Jde o regresní model, kde vysvětlována proměnná je výnosnost akcií (celkový výnos snížený o bezrizikovou úrokovou míru T-Bills) Berkshire Hathaway, veřejně obchodovaných společností i privátní držených společností. Červeným jsou označeny statisticky nevýznamné hodnoty v daných modelech.Alfa v dané regresi představuje roční výnos bez vlivu ostatních vysvětlujících proměnných. Proměnná MKT představuje výnosnost trhu. U akcií Berkshire vidíme pozitivní vliv avšak menší než 1. Tedy pokud výnosnost trhu vzroste o 1 %, výnosnost akcií vzroste o méně než 1 %. Další proměnné jsou standardními ukazateli velikosti, hodnoty a Momentum investing. Proměnná SMB (small-minus-big) označuje strategii nakupování malých společností a prodeje velkých společností. Záporné hodnoty naznačují tendenci nákupu akcií velkých společností. Faktor hodnoty HML je strategií nákupu "High-book-to-market" akcií a prodeje "low-book-to-market" akcií. "Book-to-market ratio" označuje poměr účetní hodnoty firmy a tržní hodnoty. Pozitivní hodnota u proměnné HML tedy indikuje tendenci nákupu levných akcií ve smyslu jejich vysoké účetní hodnoty oproti hodnotě uváděné trhem. Posledním ze standardních ukazatelů je faktor momentum UMD. Označuje nakupování "up" akcí, které překonávají trh, a prodávání "down" akcií. Statistická bezvýznamnost tohoto parametru znamená, že Buffett při výběru akcií nenásleduje obecné trendy. Celkově tyto 4 standardní faktory nevysvětlují hodně z Buffettovy Alfy. Pokud by nemohla být takto objasněna, úspěch se skrývá za jeho unikátními schopnostmi.

Inovací při daném zkoumání je zkoušení vlivu "Beta-against-beta" faktoru a "Quality minus junk" faktoru. Výsledek u BAB naznačuje tendenci k nákupu bezpečných (low-beta) akcií a zároveň vyhýbání se tím riskantním (high-beta). Podobně výsledek u QMJ indikuje nakupování vysoce kvalitních společností, které vyplácejí dividendy, jsou rostoucí a profitabilní. Zahrnutím těchto faktorů se alfa u obchodního portfolia snížila na 0,1 %, přičemž ztratila svou statistickou významnost. Znamená to, že použité faktory téměř úplně vysvětlují výkonnost Buffettova veřejného obchodního portfolia. Podstatou tajemství stojícího za Buffettova úspěchem je fakt, že nakupuje bezpečné, vysoce kvalitní value stocks (hodnotové akcie). Tento statistický poznatek potvrzují Buffettova vlastní slova: "Je mnohem lepší koupit výbornou společnost za spravedlivou přijatelnou cenu jako přijatelnou společnost za výbornou cenu".

Závěr

Buffettova výkonnost překonává všechny akce a většinu podílových fondů které existují více než 30 let. V článku jsme poodkryli část tajemství stojícího za tímto úspěchem. Jde o nakupování levných, bezpečných, vysoce kvalitních akcí, kombinované s konzistentním využíváním pákového efektu za účelem zvětšování výnosů a schopností přežít očekávané poklesy, které takový způsob obchodování přináší. Pokud tedy aplikujete podobnou páku na portfolio akcií s danými vlastnostmi, můžete dosáhnout podobný úspěch jako Buffett. Tato zjištění však nijak nesnižují impozantnost jeho úspěchu či jeho vynikající schopnost obchodovat. Jeho genialita spočívá v tom, že dokázal uvedené faktory identifikovat před téměř půl stoletím. Našel způsob jak využít pákový efekt, aniž byl kdykoliv nucen rozprodat svůj majetek. Dokázal se také držet svých principů a vytrvat v rizikovém obchodování i po zkušenostech s nárůsty a pády, které by mnoho jiných investorů přinutily promyslet zda upustit od svých původních plánů

Zpracováno podle A. Franzzini, D. Kabiller, L. H. Pedersen - Buffett 's Alpha

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Silvester Dulák 16.3.2013

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (3)

Související články

Warren Buffett

tuesday
12.06.2012
Investice | magazin

Warren Buffett – nejhorší rok Berkshire Hathaway

friday
23.03.2012
Akcie | magazin

Warren Buffett o finanční krizi

thursday
08.03.2012
Trhy a makro | magazin

Warren Buffett a jeho Berkshire

friday
17.02.2012
Akcie | magazin

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Rubriky autora

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)